Sự ra đời và quá trình phát triển của gạch hoa văn không gian đẹp