Stella Mega City được hưởng lợi hạ tầng đồng bộ phía trung tâm