Meyresort Bãi Lữ dự án tài chính phù hợp vốn khổng lồ