Gạch bông gió trong kiến trúc cổ điển xưa và hiện đại nay