Cuộc sống hòa cùng thiên nhiên tại DIC Phoenix DIC Corp